slider afbeelding

Algemene voorwaarden (versie 11.2019)

Artikel 1 – Offertes en Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 60 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Indien wij volgens door wederpartij verstrekte tekeningen, schema's, instructies, maten, gewichten e.d. de bestelling en/of opdracht moeten uitvoeren staat wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. In geval wij op verzoek van een wederpartij schema's, tekeningen, ontwerpen e.d. toezenden, is laatstgenoemde verplicht deze op eerste verzoek aan ons franco te retourneren indien hieruit geen overeenkomst voortvloeit. De wederpartij is als dan verplicht een door ons vast te stellen redelijke vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten aan ons te betalen. Door ons vervaardigde ontwerpen, schema's, tekeningen enz. mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, noch worden verveelvoudigd. Alle aanbiedingen en leveringen door ons van door ons van derden gekochte c.q. betrokken zaken, zijn mede onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van deze derden. In geval van strijdigheid geldt de voor ons meest gunstige bepaling. De in onze catalogi, prijslijsten, brochures en andere algemene bescheiden vermelde gegevens en/of afbeeldingen zijn met zorg samengesteld maar de daarin vermelde gegevens zijn indicatief zodat wederpartij hieraan geen rechten kan ontlenen. Bij de aanbiedingen en/of aflevering volgens monster en/of model gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren zaken.

Artikel 2 –  Betaling

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. De aannemingsfacturen moeten betaald worden binnen een termijn van 14 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

Artikel 3 – Prijzen en Prijsherziening

Alle prijzen van aangeboden goederen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, af fabriek resp. af magazijn en exclusief omzetbelasting, kosten van verpakking, montage, installatie en verzending, alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven. Indien, na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen in de ruimste zin des woord ten laste van ons voordoen, zijn wij gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien wij in dat geval de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, is de wederpartij bevoegd binnen 14 dagen na mededeling hiervan de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden. Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Alle prijzen op onze website en webshop zijn indicatief, exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Tussentijdse prijsverhogingen kunnen zich voordien. De prijsmelding gebeurt onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten. Scheepers Sport behoudt het recht na een online aankoop, de prijzen te corrigeren en de klant te voorzien van een nieuw voorstel. De klant behoudt hierna de mogelijkheid om de order te annuleren.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken

Iedere wijziging in het aangenomen werk veroorzaakt door, hetzij een bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij een wijziging in het ontwerp, hetzij afwijking van geschatte hoeveelheden dan wel doordat aan ons verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, hetzij anderszins, worden beschouwd als meerwerk. Wanneer daaruit meerkosten ontstaan, kunnen wij deze aan wederpartij in rekening en worden ze op de door ons vast te stellen wijze verrekend. Berekeningen van het meerwerk zal plaatsvinden op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk is verricht.

Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. Vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad €50 per kalenderdag vertraging, met een maximum van 10% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever.

Artikel 8 - Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 9 - Oplevering(en)

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft. De definitieve oplevering gebeurt 1 maand na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Artikel 10 - Lichte verborgen gebreken mbt aannemingswerken

Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 11 - Overdracht van risico’s mbt aannemingswerken

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 13- Aflevering van goederen

Opgaven omtrent aflevertermijnen en -tijden gelden slechts bij benadering, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend door ons is aanvaard. Wij hebben het recht om de zaken in deelpartijen af te leveren. Behalve in geval van overmacht heeft wederpartij het recht om na het verstrijken van de opgegeven aflevertermijn bij aangetekende brief ons een redelijke termijn te stellen voor levering, bij gebreke van levering van de wederpartij de overeenkomst schriftelijk kan ontbinden. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af fabriek of magazijn worden zaken geacht te zijn geleverd indien ze aan wederpartij ter beschikking zijn gesteld of vanwege ons op het ingeschakelde transportmiddel zijn geladen. Bij levering franco opgelost worden de zaken geacht aan wederpartij te zijn geleverd op het moment dat het transportmiddel te bestemder plaatse arriveert en de zaken te lossing worden aangeboden. Worden de zaken door ons per post verzonden dan worden de zaken aan wederpartij geacht te zijn afgeleverd op het moment van ontvangst der zaken door de postinstelling. In voorkomende gevallen kunnen de zaken ook door ons worden geleverd door wederpartij schriftelijk in kennis te stellen dat de zaken te zijner beschikking staan op aan te wijzen plaats. De zaken zijn voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Ook in geval van franco levering reizen de goederen voor risico van wederpartij. De controle op aantallen en afmetingen van de te leveren zaken dienen door wederpartij te geschieden voor belading van het transportmiddel bij levering af fabriek of magazijn, en bij levering franco werk of magazijn voor het lossen en in beiden gevallen voor het aftekenen van de afleveringsbonnen en/of vrachtbrieven. Aftekening van deze documenten zonder voorbehoud geldt als bevestiging van een correcte conform de begeleidende documenten. Zaken waarover geklaagd wordt dienen op de laadplaats c.q. losplaats ongerept en onverwerkt te blijven zodat wij in de gelegenheid gesteld zijn de klachten feitelijk te onderzoeken.

Indien de wederpartij de door ons ter aflevering aangeboden zaken niet afneemt, komen alle redelijke kosten welke hieruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers-, opslag en bewaarkosten, voor rekening van de wederpartij en zijn de zaken voor zijn risico. Na schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van 30 dagen, zijn wij bevoegd de zaken voor en namens wederpartij op diens kosten te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan wederpartij uit te keren, onder aftrek van al onze vorderingen op wederpartij, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 14 – Klachten mbt aangekochte goederen

Tenzij bijzonder eisen aan kwaliteit schriftelijk zijn overeengekomen, wordt door ons Nederlands/Belgische kwaliteit geleverd, ten aanzien waarvan wij geen kwaliteit cijfers garanderen. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties geven wederpartij geen grond tot klachten. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na ontvangst door of vanwege de wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het klachtrecht. Klachten met betrekking tot afwijkingen en/of gebreken van afgeleverde zaken die eerst later maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen 8 dagen nadat de afwijking en/of gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk bij ons worden ingediend op straffe van verval van het klachtrecht. Het klachtrecht van de wederpartij vervalt indien en zodra de afgeleverde zaken zijn verwerkt. Indien een klacht gegrond is hebben wij het recht onze keuze de betreffende zaken te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze zaken verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen, zulks nadat wederpartij de zaken onverwijld aan ons heeft teruggegeven. De wederpartij zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen.

Artikel 15 – Overmacht

Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutahoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie,  transportmoeilijkheden, stagnatie door natuurrampen, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

Indien wederpartij o.a. openbare factu(u)r(en) onbetaald laat en/of surseance van betaling of het faillissement aanvraagt en/of zijn bedrijf liquideert en/of zijn (eventuele) financier het krediet opzegt en/of wij andermans gegronde redenen hebben aan te nemen dat  wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zijn wij gerechtigd hetzij de uitvoering van onze al dan niet volledig uitgevoerde overeenkomst op te schorten zolang de wederpartij te onzer beoordeling geen genoegzame zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichting(en) heeft gesteld, hetzij door middel van een buitengerechtelijke verklaring, de met wederpartij gesloten overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

De wederpartij is bij gerechtelijke wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst op basis van een tekortkoming van de wederpartij gehouden de daardoor voor ons ontstane schade volledig te vergoeden voor zover winstderving deel uitmaakt van de door ons geleden schade zal deze geacht worden te bedragen 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 17 - Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Scheepers Sport BV, Ondernemerspark 58, 3650 Dilsen-Stokkem. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, u afzonderlijk bezorgd.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, welke voor wederpartij of derden ontstaat in verband met door ons geleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met door ons afgeleverde zaken of onderdelen daarvan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, direct of indirect, welke ontstaan door ondergeschikten, nietondergeschikten en/of vertegenwoordigers en/of door ons gebruikte hulpzaken. Indien wederpartij de door ons afgeleverde zaken gebruikt, in verband waarmee derden schade lijden, direct of indirect, is wederpartij gehouden ons te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van die derden jegens ons. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of grove schuld  door ons dan wel indien en voor zover wij als gevolg van dwingende wettelijke regelgeving hierop geen beroep kunnen doen. Indien wij aansprakelijk zouden zijn voor de door wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden de schadevergoeding tot maximaal 1/4 van het Factuurbedrag in verband waarmee de schade is ontstaan.

Artikel 19 – Toepasselijk Recht – Geschillen

Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de Belgische rechtbanken van de woonplaats/zetel  van de aannemer/verkoper bevoegd.